top of page

 Asociația Uniunea Patriocrată

    Principii de bază Cod Etic

 

1. Premiza

 

 • Toți cei care aderă la Asociația Uniunea Patriocrată în calitate de membri, simpatizanți sau voluntari recunosc Constituția României ca izvor de drept primar pentru regulile și normele vieții sociale și politice și consideră principiile acesteia împreună cu prevederile Cartei Drepturilor Omului și a libertăților fundamentale ca norme principale de referință a vieții politice și a punerii tuturor în slujba binelui comun, a dreptății sociale în cadrul societății în care cu toții trăim.

 • În plus față de respectarea obligatorie a legilor statului român și a statelor în care Asociația Uniunea Patriocrată și membrii săi își desfășoară activitatea, aderarea la Asociația Uniunea Patriocrată implică în mod obligatoriu respectarea normelor prezentului Cod Etic, a Statutului, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor Hotărârilor luate prin vot în toate forurile competente ale asociației.

 

2. Principiile de referință ale comportamentului individual și colectiv sunt următoarele:

 

 • Membrii Asociației Uniunea Patriocrată susțin autonomia acțiunii civice pentru ca aceasta să fie credibilă și să întărească raportul de încredere între cetățeni. Aceștia consideră că activitatea civică trebuie să-și desfășoare menirea fără vreun fel de subordonare, alta decât în fața propriilor membri și votanți. În același timp, considerăm acțiunea civică, ca fiind complet deschisă nevoilor societății, cu respectarea celorlalte principii de autonomie conferite de lege și departe de orice intenție de separare, invaziune sau segregare între membrii societății.

 • Membrii Asociației Uniunea Patriocrată consideră pluralismul și libertatea de exprimare civică drept o cucerire și o îmbogățire a societății, iar confruntarea democratică a ideilor, ca o metodă de găsire a celor mai bune soluții și căi de dezvoltare benefice tuturor. Diferențele de opinie și confruntarea ideilor nu vor fi un obstacol în calea găsirii oportunităților de dialog, creștere și dezvoltare a comunităților românești oriunde acestea s-ar afla.

 • În acțiunea sa civică, socială, Asociația Uniunea Patriocrată se opune oricărei forme de discriminare sau inegalitate pe bază de sex, religie, condiție sau apartenență socială a cetățenilor României și pune la baza acestor principii respectarea cu strictețe a Constituției României și a statelor unde românii trăiesc și muncesc. O atenție deosebită este acordată condițiilor speciale date de activitățile, îndatoririle, puterea și stilul de viață al femeilor ținând cont de specificitatea activităților lavorative, profesionale și familiale ale acestora.La toate nivelele și în toate deciziile se va ține cont de principiile egalității între bărbați și femei, iar asociația își asumă obligația de a controla și de a remedia constant echilibrul parității de gen conform principiilor sus enunțate.

 • Membrii Asociației Uniunea Patriocrată acționează constant în îndeplinirea obligațiilor civice și profesionale conferite cu responsabilitate și pentru aceasta trebuie să fie în orice moment gata să răspundă pentru hotărârile și deciziile pe care le adoptă în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în calitatea sau funcția în care acționează. Principiile transparenței, colaborării deschise și participării democratice sunt elemente de bază ale activității civice și politice interne și externe.

 • Toți membrii Asociației Uniunea Patriocrată își inspiră propria conduită morală, profesională, socială și politică pe principiile seriozității, cinstei, patriotismului și iubirii de popor și țară. Contactul continuu și susținut cu ceilalți membri ai asociației, cu alegătorii, simpatizanții și voluntarii, sunt principala sursă de informare și adaptare la cerințele societății și asta nu numai în cadrul ciclurilor electorale.

 

3. Răspunderea personală și autonomia civică

 

3.1. Membrii Asociației Uniunea Patriocrată se obligă în mod special:

 

 • Să renunțe sau să se abțină de la a-și asuma însărcinări, funcții sau decizii care pot avea incidență directă, specifică și/sau preferențială asupra patrimoniului personal, al propriului nucleu familial, a convivenților, rudelor sau afinilor acestora.

 • Să renunțe sau să  se abțină de la a-și asuma însărcinări, funcții sau decizii executive în cadrul asociației în cazurile în care, din cauza rolurilor acoperite în cadrul societăților, asociațiilor, ONG-urilor sau altor instituții cu scop lucrativ sau reprezentativ, prin exercitarea concomitentă a funcțiilor s-ar configura condițiile unor eventuale conflicte de interese care ar condiționa propriile comportamente.

 •  

 • Să nu facă parte din forme de asociere care implică obligații de confidențialitate, secret sau rezervat, care ar comporta forme de întrajutorare mutuală care ar pune în pericol respectarea principiilor de egalitate în fața legii și de imparțialitate în fața instituțiilor de stat.

 •  

 • Să desfășoare campaniile electorale cu corectitudine, cu măsură și uz ponderat a mijloacelor logistice și financiare și cu respectarea legilor privind felul de obținere a fondurilor, cheltuirea și raportarea cheltuirii mijloacelor bănești. Se obligă de asemenea să evite orice formă de propagandă invazivă în condițiile respectului față de mediul înconjurător și social.

 

3.2. Toate cadrele de conducere, la toate nivelele de conducere se obligă:

 

 • Să aducă la cunoștință organelor teritorial competente în sensul legii statale de apartenență, situațiile personale care pot produce conflicte de interese ce pot dăuna imaginii publice personale și/sau a asociației, cum ar fi măsuri judiciare luate împotriva lor, condamnări penale, sau măsuri de prevenție adoptate pe cale judiciară. Aceleași reguli se aplică membrilor asociației însărcinați civic la nivel european, național, regional, județean, provincial, municipal, orășenesc sau comunal privind proprietățile, participările societare, gestiunea sau administrarea de societăți sau instituții cu scop de lucru, apartenența la  asociații, organizații, comitete, grupuri de promovare care tutelează sau urmăresc scopuri de natură financiară și economică, sau roluri de reprezentare sau de responsabilitate în asemenea structuri.

 • Să îndeplinească cu competență, dedicare și rigoare sarcinile funcțiilor încredințate, fără a cumula mai multe însărcinări decât pot îndeplini în condiții normale de activitate evitând cumularea funcțiilor alese în asociație cu cele din administrație sau instituții de stat.

 • Să evite uzul personal al mijloacelor economice și logistice de asociație sau ale funcțiilor încredințate, utilizarea nejustificată a resurselor puse la dispoziție pentru desfășurarea activității, să refuze cadourile sau donațiile sau alte utilități pentru uz privat, să utilizeze mijloacele de comunicare pentru o cât mai bună difuzare a informațiilor la toate nivelele către membrii de asociație, concetățeni și instituții.

bottom of page