top of page

Asociația UNIUNEA PATRIOCRATĂ
CERERE DE ADEZIUNE

Semnarea prezentei adeziuni este condiționată de demisia din orice asociație, organizație sau grupare cu caracter politic.

Declar pe propria răspundere că:

Solicitarea de adeziune la Asociația Uniunea Patriocrată se motivează exclusiv pe adeziunea la principiile promovate de către Asociația Uniunea Patriocrată: merituozitate, coeziunea socială și națională, dreptate socială și economică, democrație, justiție dreaptă, respectarea legii, libertate individuală, respectul față de concetățeni, respectul față de familia creştină și Țară, egalitate a șanselor, toleranță față de convingerile religioase pașnice, garantarea proprietății private licit dobândite, economie de piață pe principii corecte, recuperarea și apărarea patrimoniului național, promovarea statului social, a nivelului de trai decent și a educaţiei, asigurarea sănătății populației, reprezentativitate și legitimitate parlamentară, transparență și participare populară la luarea deciziilor importante pentru țară prin referendum.

Am citit Statutul, Regulamentul de Organizare și Funcționare - ROF și Codul Etic al Asociației Uniunea Patriocrată și sunt de acord cu toate prevederile acestora. Este de datoria mea ca după dobândirea calității de membru, simpatizant sau voluntar al Asociației Uniunea Patriocrată, să susțin prin toate mijloacele asociația pe măsura posibilităților, în vederea atingerii țelurilor pe care și le propune, fără a condiționa această susținere de obținerea de avantaje.

Datele mele de identificare și contact corespund realității și pot fi utilizate doar pentru uz intern și pentru a primi corespondență, materialele informative de asociație sau înștiințări cu privire la acțiunile organizației.

Nu mă aflu în nici una din situațiile de restricționare a drepturilor cetățenești, nu am făcut parte din structurile represive ale Securității României înainte de 1989, ale serviciilor de informaţii după 1989 și nu am avut relații de colaborare sub nici o formă cu structuri sau servicii de informaţii din România sau din străinătate.

Nu am făcut parte din organizații care au promovat sau promovează rasismul, ura, discriminarea, anarhia, încălcarea Constituției sau a principiilor democrației reprezentative, xenofobia, antisemitismul, anticreștinismul sau intoleranța, de tip terorist, antifa sau haștagrezist.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 216/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, prin completarea și semnarea prezentei adeziuni declar în mod expres și neechivoc că sunt de acord ca datele mele personale astfel comunicate să fie prelucrate de către Asociația Uniunea Patriocrată pentru îndeplinirea rolului, scopului, drepturilor și obligațiilor prevăzute conform legilor în vigoare și Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Codului Etic ale Asociației Uniunea Patriocrată și că am luat la cunoștință despre drepturile și obligațiile ce revin membrilor acestei asociații.

Anexez: - CV, pentru cei care vor se implice în activitatea de organizare a Asociației Uniunea Patriocrată la nivel de conducere a organizațiilor și cadrul Departamentelor centrale de specialitate (opțional);

Data completării Semnătura (nume și prenume)

Semnătura este înlocuită cu înscrierea numelui și a prenumelui și este considerată ca semnătură electronică admițând adeziunea mea la Uniunea Patriocrată ca fiind consimțământul meu.

Informațiile cu caracter personal nu vor fi distribuite în afara Asociației UNIUNEA PATRIOCRATĂ.

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Număr Registrul General: 3187 din data: 22/02/2022

bottom of page