top of page

    INIȚIATIVĂ STRATEGICĂ

  UNIUNEA PATRIOCRATĂ - UP

                                    O SINGURĂ VOCE, O SINGURĂ VOINȚĂ!

 

 

Sistemul politic actual ne-a demonstrat cât de vulnerabili suntem și cât am pierdut.

 

O gașcă de trădători de Țară conduc după bunul plac, sfidând Poporul, Legile și Constituția.

 

Acest grup infracțional organizat de tip mafiot, a urmărit doar propriile interese, călcând în picioare demnitatea Poporului Român și trădând Țara pas cu pas.

 

Timp de 32 de ani, clasa politică, îmbrăcând mereu o altă culoare,  a promovat jefuirea Țării, vânzând suveranitatea acesteia.

 

Suveranitatea Țării nu aparține unui grup!

 

Suveranitatea Țării aparține Poporului Român - Constituția României Articolul 2, Al. 2!!!

 

A sosit vremea când Poporul trebuie să ia atitudine și să elimine acest grup din administrația și conducerea Țării!

 

Poporul Român este stăpânul, de fapt și de drept, al Țării, al României și se va reprezenta prin Uniunea Patriocrată - UP.

 

Uniunea Patriocrată - UP propune schimbarea sistemului politic actual cu un nou sistem socio-economic național-unitar bazat pe adevărata democrație, cea participativă, exprimată prin referendumuri.

 

Patriotismul Național va fi semnătura Poporului Român, iar Credința în Dumnezeu, Demnitatea, Familia Tradițională și Echitatea vor fi cele patru pietre ale unei fundații de succes pentru o Nație demnă, prosperă și de neînvins!

 

Obiectivele Uniunii Patriocrate - UP:

 

 1. Refacerea Constituției Țării și a Legilor Ei, în folosul Poporului Român, acceptate și aprobate prin referendum național;

 2. Renegocierea tratatelor, înțelegerilor și contractelor cu UE, NATO și cu toate grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă cuvenit interesele. sau anularea acestora;

 3. Trecerea la o nouă formă de sistem socio-economic evolutiv și educațional, care să asigure un trai decent și demn pentru toți cetățenii Țării;

 4. Crearea unui cadru socio-economic care să asigure o evoluție sustenabilă;

 5. Satul Românesc va renaște, agricultura fiind unul dintre domeniile prioritare;

 6. Reformă monetară – moneda va avea acoperire în metale prețioase și resurse naturale;

 7. Reforma sistemului de învățământ – copilul este viitorul Țării;

 8. Reformă socială – nimeni nu va fi marginalizat, acces neîngradit la învățământ, sănătate și protecție socială;

 9. Susținerea cercetării invențiilor și a inovațiilor;

 10.  Orice hotărâre se va lua prin Referendum;

 11.  Revizuirea totală a sistemului juridic;

 12.  Naționalizarea tuturor resurselor Țării;

 13.  Desființarea anumitor forme de taxare și impozitare a cetățeanului;

 14.  Învățământul va fi gratuit și obligatoriu;

 15.  Accesul la ocrotirea sănătății va fi gratuit;

 16.  Politica externă va fi bazată pe neutralitatea militară;

 17.  Confiscarea averilor obținute ilicit;

 18.  Eliminarea tuturor pensiilor speciale;

 19.  Recuperarea avuției naționale;

 20.  Audit pentru retrocedări ilicite;

 21.  Protejarea ecosistemului și a domeniului forestier Național;

 22.  Protejarea ființelor vii împotriva abuzurilor;

 23.  Pedepse aspre pentru pedofilie și trafic de persoane;

 24.  Combaterea abuzurilor domestice;

 25.  Stoparea consumului de droguri;

 26.  Introducerea Legii Lustrației;

 27.  Libertatea presei prin care se garantează accesul neîngrădit jurnaliștilor pentru investigații;

 28.  Televiziuni specializate  pentru transparența administrativă și legislativă;

 29.  Prin "familia tradițională" se înțelege uniunea prin acord liber consimțit  între un bărbat și o femeie, având drepturi și îndatoriri egale în creșterea și educația copiilor;

 30.  Asigurarea suveranității, integritătii, securității Naționale și păstrarea nealterată a culturii, tradițiilor și istoriei Neamului Românesc;

 

Constituţia României – Fundaţia suveranităţii şi a puterii Poporului Român

Introducere

Cum strămoşii au luptat ca noi să fim, este rândul nostru să luptăm pentru ca Neamul Românesc să dăinuie.

De aceea este de datoria noastră să apărăm Ţara în permanenţă, să ne menţinem suveranitatea, istoria, tradiţiile, cultura, valorile şi demnitatea, chiar de ar fi să plătim cu preţul vieţii şi să nu mai permitem ceea ce s-a întâmplat în ultimii 31 de ani.

Dumnezeu este cu noi atâta timp cât Îl vom lăsa în sufletele noastre.

 

Propunerea UP pentru schimbarea primelor trei articole din Constituție

Art. 1 – Statul Român

(1) România este republică participativă, bazată pe principiile Patriotismului Naţional,  unde personalul din administrația publică locală și de stat este ales  pe perioadă nedeterminată, revalidat periodic pe baza criteriilor de performanță.

(2) România este ţara Naţiunii Române, independente, demne și libere.

(3) Statul Român se organizează pe baza principiilor Patriotismului Naţional – principiul Unităţii, al Valorii, al Respectului reciproc și al Dreptăţii și Demnității Sociale.

(4) Toate legile vor fi scurte, clare, atotcuprinzătoare, pe domenii de activitate (legi organice) şi vor fi supuse aprobării Poporului Român prin Referendum.

(5) Legea acţionează absolut egal asupra tuturor cetăţenilor, fără niciun fel de imunităţi.

Art. 2 – Suveranitatea

(1) Suveranitatea României este eternă.

(2) Poporul Român este singura entitate care îşi exercită puterea pentru apărarea suveranităţii naţionale şi niciun grup ori persoană fizică nu vor avea acest drept.

(3) Limba oficială este Limba Română.

Art. 3 – Teritoriul României

(1) Teritoriul României este INALIENABIL şi UNITAR.

(2) Graniţele României vor fi securizate.

(3) Pe teritoriul României este interzisă colonizarea altor nații.

(4) Resursele solului şi ale subsolului aparţin Poporului Român și reprezintă o sursă de finanțare pentru domeniile de interes național.

(5) Pământul strămoşesc aparţine Poporului Român  şi nu poate fi vândut sub nicio formă cetățenilor străini sau companiilor străine.

Celelalte articole din Constituţie vor face obiectul propunerilor, dezbaterilor şi aprobărilor prin Referendum Naţional.

1. DOMENIUL POLITIC

Uniunea Patriocrată - UP  va  pune capăt principiului malefic ”dezbină și stăpânește”.

Oamenii, deși în aparență au interese divergente, trebuie să înțeleagă că doar UNITATEA le garantează cu adevărat fericirea.

Sub acest aspect, Uniunea Patriocrată - UP propune redefinirea activității partidelor politice, deoarece procedurile actuale s-au dovedit a fi instrumente ale dezbinării naționale.

Politică Externă

Uniunea Patriocrată - UP se declară pentru renegocierea tratatelor, înțelegerilor și contractelor cu UE, NATO și cu toate grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă (cuvenit) interesele și pentru un statut de neutralitate perpetuă.

Relațiile României cu alte state ale lumii au la bază principiul neutralității militare și se vor alinia doctrinei egalității, independenței și neamestecului în treburile interne.

Se pune accent important pe diplomație, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă între state.

2. DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI

Uniunea Patriocrată - UP va pune bazele unei societăți umaniste având ca element central comunitatea locală.

Administrarea  comunităților locale va fi organizată conform noii legislații în funcție de necesitățile comunității, prin referendum.

Toate ideile legislative vor fi propuse de comunitățile interesate juriștilor care le vor transforma în proiecte de lege, ce vor fi supuse Referendumului Național.

Domeniile vor fi prioritizate în cadrul Programului Strategic de Țară ce va fi propus și aprobat prin Referendum Național, gradul de prioritate având relevanță în alocarea resurselor umane și materiale necesare.

Ministerele de resort vor asigura coordonarea activității și alocarea acestor resurse.

Funcțiile de coordonare din ministere vor fi ocupate prin concursuri publice transparente.

Va fi creat un sistem informațional clar și eficient pentru eliminarea oricărei forme de birocrație, asigurarea controlului activității economice și asigurarea transparenței decizionale.

3. DOMENIUL SOCIAL

Protecția copilului

Uniunea Patriocrată - UP  declară copilul ca fiind componenta cea mai de preț a familiei tradiționale creștine Românești și nucleul de bază al societății.

Copilul aparține familiei în care s-a născut.

Absolut toți copiii au acces egal și nediscrimatoriu la educație, care este gratuit. Învățământul general obligatoriu are durata de 8 ani.

Studiile profesionale și superioare sunt gratuite în măsura în care absolventul se angajează ca timp de 10 (zece) ani de la finalizarea acestora, să activezze pe teeritoriul României.

Sistemul de Pensii

Pensiile speciale vor fi eliminate.

Uniunea Patriocrată - UP  va crea toate condițiile propice pentru o viață lipsită de griji și nevoi pentru toți pensionarii României, fără excepție!

Se vor aloca fondurile necesare pentru crearea unor instituții speciale, dotate la cel mai înalt standard, unde toți  pensionarii vor beneficia de servicii de îngrijire și sănătate gratuite.

Vârsta de pensionare va fi de 55 de ani la femei și 57 de ani la bărbați.

Bătrânii vor avea acces gratuit și egal la îngrijirea sănătății, întreținere, transport.

Uniunea Patriocrată - UP va crea toate condițiile propice pentru o viață lipsită de griji și nevoi pentru toți pensionarii României fără excepție!

Se vor aloca fondurile necesare pentru crearea unor instituții speciale  dotate la cel mai înalt standard unde toți  pensionarii vor beneficia de servicii de îngrijire și sănătate,  gratuite.

Absolut toate pensiile vor fi RECALCULATE , astfel încât cea mai mare pensie să nu depășească cu mai mult de 50%  din salariul mediu.

Fiecare pensionar va primi un card, pe care se vor aloca banii de vacanță și tratament în stațiunile din țară, acestea fiind inserate de doua ori pe an, în cea de a cincea și în cea de a unsprezecea lună din an, iar cuantumul va fi stabilit prin lege.

Persoanele cu handicap vizibil, dar apte de muncă, li se vor crea toate condițiile pentru integrare în funcție de handicap și pregătire/abilități, în viața profesională, iar cele incapabile să muncească, vor avea garantate aceleași drepturi ca și pensionarii, punându-li-se la dispoziție toate cele necesare pentru ca handicapul avut să fie cât mai ușor de suportat.

4. DOMENIUL MUNCII

Uniunea Patriocrată - UP consideră munca singura sursă de bunăstare a întregii societăți.

Uniunea Patriocrată - UP va milita pentru recunoașterea importanței deosebite și a onorabilității fiecărei munci, astfel încât să nu mai existe pretenții absurde de răsplată diferențiată pentru un domeniu sau altul.

5. DOMENIUL JUSTIŢIEI

Uniunea Patriocrată - UP doreşte revizuirea totală a sistemului juridic prin consultarea profesioniştilor din domeniu.

Întreaga legislație va trebui să fie revizuită, simplificată şi acceptată prin Referendum Naţional.

Faptele contrare legii vor fi sancționate proporțional cu gravitatea pe care o au.

Va fi incriminată prin închisoare pe viață și muncă silnică TRĂDAREA ȚĂRII, care va fi definită prin lege.

Se va avea în vedere verificarea tuturor marilor averi suspectate de a fi dobândite ilicit  (definiția de avere mare urmând a fi stabilită prin lege), urmând ca cele care nu se pot justifica să fie confiscate.

Abuzurile fizice şi psihice comise împotriva altor persoane, cât si actele de cruzime împotriva animalelor vor fi pedepsite prin lege.

Privarea de libertate, traficul de persoane si alte forme de trafic ilegal vor fi pedepsite aspru.

6. DOMENIUL ECONOMIC

Uniunea Patriocrată - UP are în vedere naționalizarea tuturor resurselor ţării.

Statul român garantează libera inițiativă a cetățenilor, fiind limitate sau interzise doar acele activități care aduc atingere vieții sau mediului, conform legilor.

Veniturile statului se obțin exclusiv din exploatarea resurselor solului și subsolului, din închirierea activelor statului, precum și din impozite pe cifra de afaceri a companiilor, ce vor fi stabilite prin lege.

Statul încasează contravaloarea energiei produsă în marile sisteme energetice ale țării, sume obținute din vânzarea gazelor naturale, petrolului, minereurilor și a altor resurse naturale, precum și din chiriile percepute pentru utilizarea rețelelor edilitare și de transport.

Vom încera, împreună, să găsim formula ideală pentru a desființa, gradual, orice formă de taxare și impozitare a cetățenilor români.

Moneda națională va avea acoperire în metalele prețioase din Trezoreria Statului.

Până la retragerea din circulație a actualei monede (RON) specialiștii vor stabili paritatea Noii Monede/RON.

În acest mod dispare inflația, deoarece statul nu va putea pune în circulație decât masa monetară ce are acoperire în metale prețioase.

Statul Român va întreprinde toate măsurile necesare repatrierii metalelor prețioase aflate în afara granițelor țării.

7. DOMENIUL EDUCAŢIEI

Învățământul este absolut gratuit și obligatoriu.

Educația tinerei generații este prioritate de stat.

Educația reprezintă temelia societății.

Învățământul va stimula creativitatea copiilor și spiritul de echipă.

Se va trece de la cantitate la calitatea informațiilor asimilate, de la memorare la creativitate, de la competiție la cooperare.

Lecțiile vor fi interactive și, pe cât posibil, se vor finaliza cu proiecte practice.

În cadrul proiectelor școlare, copiii vor juca rolurile cele mai adaptate înclinațiilor lor native, urmând ca odată cu vârsta, fiecare copil să fie îndrumat către domeniul cel mai adecvat nazuințelor și calităților pe care le dobândește și le stăpânește.

Educația cuprinde atât educația primară, cât și ajustările permanente care trebuie îndeplinite la nivelul societății pe parcursul întregii vieți, ținând cont în permanență de noile cuceriri ale științei și tehnicii.

Se va pune un accent deosebit pe domeniile de cercetare şi invenție.

Cercetarea este, de asemenea, un domeniu de maximă importanță.

Comunitățile vor fi încurajate și susținute de Stat să dezvolte centre proprii de cercetare în domeniile lor de interes.

Statul Român va sprijini și promova activitatea inventatorilor prin Centrele de Inventică de la nivel Central, Județean și Local.

8. DOMENIUL CULTURAL

Arta reprezintă modalitatea superioară de exprimare a ființei umane.

Exprimările artistice publice vor fi susținute atât material cât și financiar.

9. DOMENIUL POLITICII EXTERNE

Uniunea Patriocrată - UP se declară pentru renegocierea tratatelor, înțelegerilor și contractelor cu UE, NATO și cu toate grupurile și organizațiile care nu ne reprezintă, cuvenit, interesele.  

România va avea relații cu toate statele lumii pe principiul egalității, independenței și a neamestecului în treburile interne ale altor state, având la bază principiul neutralității perpetue, inclusiv militare.

Suntem o națiune pașnică ce nu dorește să își expună cetățenii, conflictelor de orice natură.

De aceea, vom pune accent deosebit pe diplomație, bună vecinătate și cooperare reciproc avantajoasă între state.

10. DOMENIUL APĂRĂRII

Armata Română este una formată și bazată pe profesioniști.

Tinerii vor fi încurajați să participe la sesiuni de instrucție în cele mai apropiate unități militare astfel încât, în caz de nevoie, să fie pregătiți să își apere Țara.

Armata Română nu poate fi folosită în afara granițelor Țării decât în cazul dezastrelor, dacă România este solicitată de statele afectate.

Se va avea în vedere dimensionarea corectă a Serviciilor de Informații care, în nici un fel de împrejurare, nu poate fi folosit abuziv împotriva propriilor cetățeni.

Armata nu va fi folosită niciodată împotriva Poporului Român.

Graniţele României vor fi securizate în vederea stopării oricărei forme de trafic ilegal.

11. DOMENIUL DREPTURILOR ŞI AL LIBERTĂŢILOR

Uniunea Patriocrată - UP, adepta principiului unităţii în diversitate, va milita pentru interzicerea instigării la ură sau a actelor antisociale pe motive etnice, religioase sau de orice altă natură.

DREPTURILE CETĂŢENILOR ROMÂNI

Statul Român garantează tuturor cetățenilor săi următoarele drepturi:

a) Dreptul la o viață demnă.

Vor fi alocate resurse pentru a eradica sărăcia, pentru educație și sănătate publică, iar agricultura, silvicultura și protecția mediului vor deveni domeniu prioritar.

Până la eradicarea sărăciei și punerea la punct a celorlalte două domenii, orice alte proiecte neesențiale traiului decent al populației, aflate în derulare, vor fi suspendate.

Reluarea acestora urmează a fi decisă prin referendum.

Învățământul și sănătatea sunt gratuite pentru toți cetățenii Țării.

b) Dreptul la libera exprimare.

Cetățenii Români au dreptul să își exprime, în mod liber, propria opinie, fără însă a leza demnitatea altor cetățeni ale căror drepturi sunt garantate la paragraful a).

c) Dreptul la libera circulație.

Cetățenii Români au dreptul să circule oriunde doresc.

Limitarea acestui drept se poate face numai prin hotărâri legale.

d) Egalitate în fața legii.

Niciun cetățean nu este mai presus de lege.

Principiul de bază în acest domeniu este următorul: întrucât o lege să fie respectată de toată lumea, ea trebuie înțeleasă de toată lumea.

Toate Legile României vor fi adoptate prin Referendum, de aceea, cei ce le vor propune vor avea tot interesul să le facă simple și eficiente.

 12. DOMENIUL ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

Uniunea Patriocrată - UP promovează susținerea materială și financiară a stabilirii pe surse istorice certe, cât și pe baze arheologice, a originii și contribuției reale a Poporului Român și a strămoșilor săi la evoluția societății umane.

De asemenea, Uniunea Patriocrată - UP va depune toate eforturile pentru scoaterea la lumină a adevărului privind evenimentele la care Poporul Român a luat parte de-a lungul istoriei.

 

CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Dorința noastră este să construim o societate liberă și demnă, care să ofere tuturor cetățenilor ei un trai decent și demn.

Am plătit destul tribut în cele două războaie mondiale, pe timpul comunismului și al recentei societăți pe care astăzi suntem pe cale să o schimbăm.

Am pierdut prea mulți oameni.

Avem acum nevoie de toată inteligența, priceperea, talentul și curajul Românilor.

 

O SINGURĂ VOCE, O SINGURĂ VOINȚĂ!

 

Numai uniți vom putea să creăm societatea pe care ne-o dorim pentru noi și pentru urmașii noștri.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Anexe 

 

Anexa 1 – STRUCTURI ADMINISTRATIVE

Anexa 2 – STRUCTURI LOGISTICE

Anexa 3 – FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Anexa 4 – STRUCTURA NAȚIONALĂ A PILONILOR

Anexa 5 – STRUCTURA NAȚIONALĂ A STRUCTURILOR LOGISTICE

Anexa1.png
Anexa2.png
Anexa3.png
Anexa4.png
Anexa5.png

           DESCĂRCAȚI 

INIȚIATIVA STRATEGICĂ                       UP

bottom of page