top of page

                           STATUTUL

 ASOCIAŢIEI UNIUNEA PATRIOCRATĂ

 

 

Prin voinţa liber exprimată de asociere a asociaţilor fondatori care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes comunitar, se constituie ASOCIAŢIA UNIUNEA PATRIOCRATĂ, denumită în continuare „Asociaţia”, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

 

DENUMIREA ASOCIAŢIEI

1. Denumirea Asociaţiei este ASOCIAŢIA UNIUNEA PATRIOCRATĂ, conform Dovezii Disponibilității Denumirii nr. 192590/ 07.09.2021, eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

    2. Scopul Asociației îl reprezintă: 

 • Respectul pentru valorile naţionale, o mișcare civică activă, transparentă, deschisă tuturor cetățenilor Români cu dragoste de Țară și de Neam și are ca obiectiv transformarea mediului social, politic și economic în România.

 • Promovarea si apărarea drepturilor și libertăților omului, în principal a libertății conștiinței și a dreptului la liberă exprimare, promovării ideilor şi strategiilor de dezvoltare în domenii cheie pentru evoluția spațiului social, economic și politic al României și propunerilor de măsuri legislative pertinente.

 • Respectarea valorilor universale ale libertății și demnității umane, a valorilor identitare și tradiționale ale Poporului Român, precum și promovarea ideilor și valorilor culturale, spirituale, religioase, patriotice și naționale românești.

 • Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, simpozioane, festivaluri, dezbateri politice, precum și organizarea de activități de cunoaștere a opiniei publice, conforme cu legea română.

 • Conceperea, realizarea și editarea de materiale educaționale în domeniu sub formă tiparită și în format electronic, concretizate și în cărți, cursuri, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice, filme, programe video și audio pe suport tipărit, CD/DVD și ale suporturi clasice sau electronice;

 • Conceperea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte instituţii publice sau private, din ţară sau din străinătate, având drept obiectiv crearea unor acțiuni specifice bunăstării civice;

 • Conceperea, promovarea și desfășurarea de programe educaționale nonformale pentru tineri, în colaborare cu institutiții de învățământ, instituții de stat precum și cu organizații nonguvernamentale;

 • Efectuarea de studii, cercetări, sondaje de opinie și programe pentru dezvoltarea educației formale și nonformale a tinerilor și adulților, în colaborare cu diverse instituții de specialitate (de exemplu, instituții guvernamentale și non-guvernamentale din Romania și din străinătate) în sensul înțelegerii corecte și complete a mediului și naturii, a sprijinirii religiei și a valorilor umane, bunăstării sociale;

 • Facilitarea accesului tinerilor și adulților în campanii naționale și internaționale prin concertarea mijloacelor și a forțelor de la nivel local;

 • Organizarea de programe complexe formate din sesiuni de pregăătire nonformală, excursii, activități în aer liber, etc;

 • Încurajarea acțiunilor de cooperare și implicarea tinerilor și adulților în activități civice de interes comunitar;

 • Desfășurarea de activităti ecologice și dezvoltare durabilă, de protejare a mediului înconjurător, turismului ecologic și educare și privința protejării acestuia;

 • Organizarea de acțiuni de voluntariat în domeniul activităților exercitate;

 • Cultivarea legăturilor cu alte organizații și persoane fizice din țară și străinătate cu interese comune cu cele ale asociației, prin schimburi de experiență, proiecte comune și delegații reprezentând asociația;

 • Colaborarea cu persoane fizice, juridice, organizații nonguvernamentale, instituții de stat în vederea punerii în practică a unor proiecte de interes comun, prin participarea la acțiuni de lobby, cu respectarea legislației în vigoare, în vederea promovării legilor în domeniul civic;

 • Pentru atingerea scopului, asociația va putea desfășura activități economice directe și de strângere de fonduri:

             - organizarea și prezentarea de spectacole artistice;

             - organizarea de festivaluri, tombole, simpozioane, dineuri, chete;

             - vânzarea de materiale exclusive ale asociației (precum publicații, illustrate,                    etc)

 • Prestarea oricărei activități permise de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor.

    3. Scopul asociației este susținut prin:

 • organizarea de conferințe, simpozioane, dezbateri, seminarii, expoziții;

 • organizarea de cursuri de instruire susținute de personalități pe diferite teme;

 • consultanță;

 • publicarea de materiale informative;

 • colaborări și asocieri cu organizații similare, cu diverse persoane fizice sau juridice române sau străine și obținerea de fonduri;

 • activități filantropice;

 • studii de piață și realizarea de sondaje;

 • acordarea de ajutoare și susținere a membrilor săi;

 • stimularea prin acordarea de premii, diplome și distincții acelora ce se vor impune prin activități de excepție.

Consultanța, suportul și asistența oferite de Asociație nu au caracter juridic și nu fac în niciun fel referire la domeniul juridic. În cazul în care este necesară consultanța juridică, Asociația va oferi sprijin în vederea identificării partenerilor având competențe specifice și funcționând în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

    4. Asociația are drept OBIECTIVE:

 • Acordarea de sprijin în vederea obținerii de asistență juridică și de altă natură persoanelor din sistem, aflate în situația de a-și apăra drepturile, de a riposta la abuzuri sau ilegalități comise de autorități ale statului.

 • Impunerea respectării legilor privind transparența guvernării, a accesului la informațiile publice și colaborării cu societatea civilă.

 • Urmărirea creșterii calității activității prin măsuri pragmatice, eficiente, cu efecte măsurabile periodic și  printr-o finanțare corespunzătoare.

 • Diseminarea informațiilor privind evoluția sistemelor similare din Uniunea Europeană, facilitarea schimburilor și mobilității între state europene.

 • Urmărirea  respectării legislației în domeniul în care asociația își exercită activitatea în cadrul instituțiilor și autorităților statului.

 • Promovarea  creativității,  comunicării și spiritului  critic în scopul de a rezolva în mod eficient și uman problemele legate de protecția civilă.

 • Un parteneriat loial cu autoritățile statutului, în spiritul democrației participative, pentru stabilirea direcțiilor, conceptelor și actelor normative de interes.

 • Organizează conferințe, evenimente în legătură cu scopul asociației;

 • Participă la târguri , festivaluri, concursuri, expoziții internaționale;

 • Stabilește legături permanente cu personalități consacrate și cu societăți ce au obținut rezultate deosebite în domeniile de interes pentru asociație;

 • Elaborează şi participă la realizarea proiectelor de interes public în diverse domenii;

 • Stabilește legături în permanență cu sponsori, voluntari.

    5. Asociația își desfășoară activitatea prin:

 • adunări generale anuale, cuplate cu dezbateri, cu public invitat;

 • consultații, cursuri, asistență, editare de publicații și orice forme de activitate profesională, culturală, artistică, etc. ce susțin realizarea scopului asociației.

    6. Asociația își poate forma birouri speciale pentru rezolvarea diverselor aspecte ale          activității (consultanțaă, confirmări/atestări, acreditări, relații, publicitate, etc.)                  conduse de responsabili de birou numiți de către consiliul director.

    7. Asociația poate edita un buletin informativ condus de un redactor responsabil și            un grup de redactori confirmați de consiliul director.

 

SEDIUL ASOCIAŢIEI

    8. Sediul Asociaţiei este situat în MUN. CONSTANȚA, ALEEA PORTULUI NOU          NR. 6, JUDEȚUL CONSTANȚA.

    9.Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii                       Consiliului Director, luată cu respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei şi ale             legii.

 

FILIALE

    10. Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim                  de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al                      Asociaţiei. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în                      nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile                          stabilite de Asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice              de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii                            prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei. Filiala se constituie prin hotărârea              autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei. Personalitatea juridică se                            dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

    11. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată, cu începere de la data                    dobândirii personalităţii juridice.

 

MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT

Asociaţii fondatori

    12. Asociaţii fondatori sunt asociaţii care au iniţiativa şi participă la constituirea                    Asociaţiei, semnând actele constitutive ale acesteia.

 

Asociaţii primiţi ulterior în Asociaţie

    13. Asociaţia va putea primi noi asociaţi, după data dobândirii personalităţii juridice,              după procedura descrisă în prezentul Statut.                

    14. Poate deveni membru al Asociației orice persoană fizică sau juridică, din țară                    sau din străinătate, ce recunoaște statutul, activează în domeniu și promovează                  realizarea scopului asociației; persoanele juridice membre ale asociației sunt                    reprezentate prin conducătorul organizației sau prin delegatul mandatat de acesta.                                                                                                  

    15. Primirea de noi membrii se face pe baza unei adeziuni scrise, cu acordul                          membrilor asociați.                                                                                   

                                                                         

    16. Pierderea calității de membru se produce:

 • la cerere (în urma unei solicitări scrise);

 • ca urmare a neplății cotizației timp de 1 an calendaristic;

 • ca efect a excluderii de către consiliul director al asociației pentru încălcarea eticii profesionale.

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

    17.Asociaţii au dreptul de a participa la toate evenimentele organizate de Asociaţie,               de a-și exprima și susține liber părerile, de a fi informaţi despre activitatea                       Asociaţiei, de a li se acorda reduceri de taxe la publicații, manifestări, cursurisau             alte activități organizate de asociație, au dreptul de acces la documentația tehnică             din proprietatea asociației, de a propune candidați și de a fi aleşi în organele de                 conducere, după procedura stabilită în actele constitutive ale Asociaţiei.                           Deasemenea au dreptul de exercitare a activităților pentru care este                                   confirmat/atestat din partea organului de conducere și de reprezentare aasociației             pe baza de delegație din partea președintelui asociației.

    18. Asociaţii au obligaţia să respecte statutul și regulamentele asociației, de a                          răspunde solicitărilor Asociaţiei, de a achita cotizaţia stabilită de Adunarea                        Generală, de a lua efectiv parte la activitatea Asociaţiei şi la manifestările                          organizate de aceasta și să nu-i aducă acesteia prejudicii printr-o comportare                    contrară eticii profesionale.

Cotizaţii

    19. Asociații/membrii nu plătesc cotizații obligatorii, însă ei pot face donații în contul           Asociației.

Excluderea asociaţilor

    20. Excluderea asociaţilor primiţi în Asociaţie ulterior dobândirii personalităţii                      juridice se poate face de către Consiliului Director, atunci când se constată                        săvârşirea uneia sau mai multora dintre următoarele fapte:

 • la cerere (în urma unei solicitări scrise);

 • încălcarea prevederilor legale, ale dispoziţiilor actelor constitutive ale Asociaţiei, ale normelor generale de ordine publică şi ale bunelor moravuri;

 • exercitarea abuzivă a drepturilor conferite de calitatea de asociat;

 • neimplicarea în activităţile Asociaţiei;

 • denigrarea în mod public a activităţii şi scopurilor Asociaţiei ori a unora sau mai multora dintre asociaţi.

Interdicţii

    21. Nu pot fi asociaţi, membri în Consiliul Director, cenzori şi lichidatori aiAsociaţiei            cei care, potrivit legii, sunt incapabili sau care au fost condamnaţi pentru gestiune            frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, dare de mită, luare de                  mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, fals,            uz de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990,                          republicată, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile de spălare a                banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării            banilor, cu modificările ulterioare.

 

PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

    22. Patrimoniul  asociaţiei este format din drepturile şi obligaţiile patrimoniale                      dobândite în condiţiile legii.

    23. Patrimoniul iniţial este de 200 de lei.

    24. Patrimoniul  poate fi mărit prin : donaţii făcute de persoane fizice şi juridice din              ţară şi străinătate, subvenţii şi sponsorizări, alte venituri în condiţiile legii

    25. Contribuţia materială a asociaţilor este constituită fără drept de restituire.

    26. Asociaţii se obligă să aducă drept aport şi cunoştinţele şi aportul lor în muncă                  pentru realizarea activităţilor Asociaţiei.

    27. Administrarea patrimoniului revine personalului administrativ, aprobat numeric și            ca atribuțiuni de către consiliul director, în funcție de necesități și de posibilități.

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

    28. Organele Asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală;

 • Consiliul Director;

 • cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori

 

ADUNAREA GENERALĂ

Prima componenţă a Adunării Generale

    29. Prima componenţă a Adunării Generale a Asociaţiei este următoarea:

 • MOCANU GEORGE - Președinte

 • VASILE SEBASTIAN ADRIAN - Co-Președinte

 • RĂDUCAN JANI - Secretar General

 • COCÂRLĂ ROXANA MONICA - Vicepreședinte

Componenţă şi atribuţiie

    30. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor.

    31. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

 • constatarea imposibilităţii de realizare a scopului pentru care a fost constituită Asociaţia;

 • schimbarea scopului Asociaţiei;

 • modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;

 • înfiinţarea de filiale;

 • stabilirea cuantumului cotizaţiei lunare la plata căreia pot fi obligaţi asociaţii;

 • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;

 • aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului Director;

 • alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

 • dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

-

    32. La propunerea unui grup de mVembrii, adunarea generală poate confirma un                      președinte de onoare al Asociației dintre foștii președinți ai asociației cu merite                deosebite în organizarea și conducerea activității asociației.

    33. Președintele de onoare este confirmat pe termen nelimitat, dar poate fi revocat în              aceleași condiții, ca la confirmare. Președintele de onoare participă la ședințele                consiliului director cu rol consultativ.

Convocare

    34. Adunarea Generală se întruneşte de câte ori este nevoie sau cel puţin o dată pe an            şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

    35. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 10              zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa sediului social al asociatului, astfel              cum figurează în evidenţele Asociaţiei. Schimbarea adresei sediului social al                    asociatului nu poate fi opusă Asociaţiei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de                asociat. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea              de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul                      dezbaterilor Adunării Generale.

    36. În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 50 de membri-asociaţi,                            convocarea se va face prin publicarea anunţului convocator într-un ziar de largă                răspândire în judeţul Constanţa, cu cel puţin 30 zile înainte de data ţinerii                          adunării. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea            de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul                      dezbaterilor Adunării Generale.

Cvorumul pentru desfăşurarea şedinţelor

    37. Adunarea Generală este legal constituită dacă participă cel puțin 2/3 din numărul              membrilor săi și ia hotărâri valabile prin votul majorității absolute a                                  participanților. Fac excepție următoarele situații când hotărârea se ia cu majoritate            de 2/3 din numărul participanților:

 • când sunt excluși membri ai asociației;

 • în cazul în care se dizolvă asociația sau se schimbă scopul acesteia.

    38. Statutul asociației se modifică prin acordul scris, a cel puțin 2/3 din numărul                    membrilor la data respectivă, sau în adunarea generală. Propunerea de modificare            se face de către un grup de cel puțin 20% din numărul membrilor la data                          respectivă și  va fi adresată consiliului director, care va iniția consultarea în cadrul            asociației pentru obținerea acordului scris sau de consiliul director.

    39. Discuțiile în adunarea generală vor fi conduse de membrii consiliului director și              consemnate într-un proces verbal al ședinței.

 

Modalitatea de votare

    40. În Adunarea Generală votul se exprimă deschis.

    41. Fiecare asociat dispune de un vot în Adunarea Generală.

 

Cvorumul pentru luarea hotărârilor

    42. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu votul a 50%+1 din totalul            voturilor celor prezenți. Fac excepţie hotărârile privind validarea                                        referendumurilor, la care, condiția este obținerea unei majorități de 2/3 din totalul            voturilor tuturor membrilor actuali ai asociației la data efectuării lor, precum și                 privind alegerea membrilor consiliului director, unde condițiile sunt prevăzute în             paragraful privind consiliul director.

    43. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi            ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la                    Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 

CONSILIUL DIRECTOR

Componenţă şi atribuţii

    44. Consiliul Director este alcătuit din trei membri: președinte, care este și                              presedintele asociației și 2 membrii.

    45. Prima componenţă a Consiliului Director al Asociaţiei este următoarea:

 • MOCANU GEORGE - Președinte

 • VASILE SEBASTIAN ADRIAN - Co-Președinte

 • RĂDUCAN JANI - Secretar General

 • COCÂRLĂ ROXANA MONICA - Vicepreședinte

    46. Consiliul Director este ales pe trei ani, în adunările generale, prin vot direct și                  secret și pe baza de liste separate de candidați pentru fiecare post, întocmite în                  adunare, ca urmare a propunerilor primite prin corespondență și în adunare;                      alegerea este valabilă pentru candidatul cu numărul cel mai mare de voturi, cu                  condiția de a întruni majoritatea absolută de voturi din numărul de membri ai                    asociației aflați în evidanța la data adunării. În cazul neîntrunirii cvorumului în                ședința de alegeri anunțată, acesta se amână pentru proxima adunare generală,                  când condiția de alegere a unui candidat este de a avea cele mai multe voturi ale              membrilor prezenți.

    47. Consiliul Director își desfășoară activitatea pe baza unui regulament intern de                  funcționare, aprobat de adunarea generală, în care sunt precizate atribuțiile                        fiecărui membru al consiliului.

    48. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

    49. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;

 • concepe strategii şi politici de dezvoltare a Asociaţiei şi le supune spre aprobare Adunării Generale; aplică strategiile şi politicile de dezvoltare a Asociaţiei aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor;

 • reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice, cu autorităţi şi instituţii publice;

 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

 • aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi;

 • aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri;

 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, selectează, angajează şi concediază personalul Asociaţiei şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, negociază contractele individuale de muncă, stabileşte îndatoririle şi răspunderile personalului;

 • asigură convocarea Adunării Generale;

 • aprobă schimbarea sediului Asociaţiei;

 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

    50. Consiliul Director al Asociaţiei are puteri depline de reprezentare a Asociaţiei în              faţa terţilor, pe care urmează să le exercite prin intermediul Preşedintelui                          Consiliului Director, care este mandatat să semneze în numele şi pe seama                        Asociaţiei orice adresă, document bancar, act unilateral emis de Asociaţie şi orice            contract care angajează Asociaţia. În activitatea sa de reprezentare a Asociaţiei,                Preşedintele Consiliului Director este unicul mandatat să utilizeze ştampila                      Asociaţiei.

    51. Asociaţia va răspunde în mod valabil doar în cazul în care acţionează prin                        intermediul Consiliului Director, reprezentat de Preşedintele acestuia.

    52. Membrii Consiliului Director pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la            îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi pentru atingerea scopului Asociaţiei,            în afară de restricţiile arătate în actele constitutive ale Asociaţiei. Ei sunt obligaţi              să ia parte la toate şedinţele Adunării Generale şi la şedinţele Consiliului Director.

    53. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii                      executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al Consiliului                        Director ori sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi                pe seama Asociaţiei ori pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în Statut                sau stabilite de Adunarea Generală.

Convocare

    54. Consiliul Director se întruneşte cel puțin o dată pe trimestru, cu o lună înaintea                datei adunării generale, la convocarea președintelui consiliului director.

    55. Toţi membrii Consiliului Director vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune,            să ţină o şedinţă a Consiliului şi să ia orice decizie de competenţa Consiliului,                  fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

Modalitatea de votare

    56. În Consiliul Director votul se exprimă deschis.

Cvorumul pentru luarea deciziilor

    57. Hotărârile comune ale membrilor consiliului director se iau cu o majoritate de cel            puțin trei voturi, se consemnează în scris și se aduc la cunoștința membrilor                      asociației în adunările generale.

    58. Deciziile luate de Consiliul Director, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi                ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Consiliului Director care nu            au luat parte la şedinţa Consiliului sau au votat împotrivă.

Raporturile membrilor Consiliului Director cu Asociaţia

    59. Raporturile dintre Asociaţie şi membrii Consiliului Director sunt cele de mandat              şi se supun în mod corespunzător prevederilor legale din materia mandatului.

    60. Mandatul acordat membrilor Consiliului Director este gratuit şi netransmisibil.

 

CONTROLUL FINANCIAR

    61. Comisia de cenzori este alcătuitã dintr-un număr impar de membri.

    62. În realizarea competenței sale Comisia de cenzori:

          a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

          b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director;

          c) poate participa, prin membrii săi, la şedintele Consiliului director, fără drept de                vot;

          d) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul                      director.

    63. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

    64. Cenzorul va fi desemnat de către Consiliul Director în cel mult 30 de zile de la                înființarea Asociației.

    65. Consiliul director aprobă regulile generale de organizare şi functionare a Comisiei            de cenzori.

 

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂŞOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice este domnul MOCANU GEORGE.

 

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ASOCIAŢIEI

    66. Modificarea Actului Constitutiv şi/sau a Statutului Asociaţiei se face prin                          înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa                          judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia la data                  modificării şi/sau completării aduse, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor              legii.

    67. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al şedinţei                    organului cu atribuţii de modificare şi completare a actelor constitutive ale                        Asociaţiei, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei                          Consiliului Director.

    68. Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în                Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei                                  circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor                aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu. În acest                    scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi                      comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripţia căreia Asociaţia urmează să-            şi aibă noul sediu.

 

VENITURILE ASOCIAŢIEI

    69. Veniturile Asociaţiei provin din:

 • dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

 • venituri realizate din activităţi economice directe;

 • donaţii, sponsorizări sau legate;

 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

 • vânzarea publicațiilor, taxe de abonament, taxe de participare la cursuri și manifestări, taxe de consultanță, taxe de confirmare/atestare sau de acreditare;

 • alte venituri prevăzute de lege.

    70. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie                din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi                    societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.

    71. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au              caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei                    juridice.

 

DIZOLVAREA

    72. Asociaţia se dizolvă:

 • de drept;

 • prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;

 • prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.

Dizolvarea de drept

    73. Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 • realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;

 • reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

Dizolvarea prin hotărâre judecătorească

    74. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane                  interesate:

 • când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • când Asociaţia a devenit insolvabilă;

 • în cazul în care Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, desfăşoară activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, iar aceste activităţi sunt iniţiate înainte de obţinerea autorizaţiilor respective.

Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale

    75. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, luată cu cvorumul            prevăzut în prezentul Statut. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare,              procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi                are sediul Asociaţia, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

LICHIDAREA

    76. Lichidatorii vor fi numiţi prin hotărârea judecătorească ori de către Adunarea Generală a Asociaţilor, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

    77. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea                      lichidatorilor.

    78. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii                    permanenţi-persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare trebuie să fie                      lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

    79. Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia              un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.                        Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte                ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării            în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul                    Cenzorului.

    80. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze                  creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme            şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor              mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt                  necesare finalizării celor aflate în curs.

    81. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale              se va consemna în contul său. Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau                  atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte                de a se garanta creditorii.

    82. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept            contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea                      dizolvării Asociaţiei.

    83. Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor                    mandatului.

    84. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

    85. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să              depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de                  lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei                              circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia. Lichidatorii sunt obligaţi să                    îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei              din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Publicarea lichidării se face prin afişarea              la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, în                    termen de două luni de la terminarea lichidării.

    86. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează              nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu                        autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la            lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai              după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest                scop, un act constatator.

    87. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din                  Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

    88. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi                      fundaţiilor.

    89. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se                  atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

DISPOZIŢII FINALE

    90. Prevederile prezentului Statut se completează corespunzător cu cele ale                            Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi                      fundaţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu                modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu derogă de la acestea.

 

Pentru toate formalităţile necesare dobândirii personalităţii juridice a Asociației, primul președinte ales MOCANU GEORGE este mandatat să reprezinte ASOCIAŢIA UNIUNEA PATRIOCRATĂ în faţa oricăror instituţii de stat, precum şi în faţa instanţei de judecată (personal sau prin angajarea unui avocat).

Prezentul STATUT a fost adoptat în unanimitate de membri săi și redactat în 4 (patru) exemplare originale, azi, 05.10.2021, SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ.

 

bottom of page